پوست گیری

گردو

برداشت و چیدن محصول گردو

درخت گردو حدود 15 تا 20 سال فضای معینی را اشغال می کند لذا در طراحی فاصله باید نهایت کار در نظر گرفته شود.