کندوداری

زنبور عسل

تغذیه طبیعی زنبور عسل

تغذیه طبیعی زنبور از دو منبع شهد و گرده صورت می گیرد

زنبور عسل

فصل E در منحنی زنبور داری

فصل A در منحنی رشد زنبور داری از اوايل مهرماه تا پايان فصل زمستان

زنبور عسل

فصل D در منحنی زنبور داری

فصل A در منحنی رشد زنبور داری از اواخر مرداد تا اوايل مهرماه

زنبور عسل

فصل C در منحنی زنبور داری

فصل C در منحنی رشد زنبور داری (از اوايل تير تا اواسط مرداد)

زنبور عسل

فصل B در منحنی زنبور داری

فصل B در منحنی رشد زنبور داری از ارديبهشت، خرداد تا اوايل تير

زنبور عسل

فصل A در منحنی زنبور داری

فصل A در منحنی رشد زنبور داری ازفروردين و اوايل ارديبهشت

زنبور عسل

تشخيص شروع فصل زنبورداری

براساس ميزان تابش نور خورشيد و ميزان حرارت منحنی رشد گياهی (منابع غذايی) در منطقه به وجودمی آيد

زنبور عسل

عوامل مؤثر درپرورش و نگهداری زنبورعسل

عوامل مهمی که اساس پرورش و نگهداری زنبورعسل را تشکيل می دهند، عبارتنداز:

زنبور عسل

لوازم مورد استفاده درزنبورداری

تجهیزات مورد نیاز برای زنبورداری